Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden mc-sloten.nl

een webshop van Sadel International B.V.


en Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle ledenvan de StichtingWebshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staanvan de AutoriteitFinanciële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Aanvullende voorwaarden Sadel International B.V.
Artikel 21 - Privacy AVG en GDPR
Artikel 22 - Aanvulling op artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 23 - Aanvulling voor bedrijven
Artikel 24 - Geldigheid aanbiedingen
Artikel 25 - Installatiewerkzaamheden
Artikel 26 - Aansprakelijkheid
Artikel 27 - Procedure vertraagde en/of vermiste zendingen
Artikel 28 - Actievoorwaarden actie-, korting- en couponcodes
Artikel 29 - Afterpay

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Inkoper: de natuurlijke persoon die wel handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam:  Sadel International BV
Handelsnaam: mc-sloten.nl
Vestigingsadres:  Berkelse Poort 89
2651JX Berkel en Rodenrijs
Bezoekadres: Berkelse Poort 89
2651JX Berkel en Rodenrijs
Telefoonnummer: +31 10-760 40 45
Bereikbaar: Wij zijn geopend op werkdagen van 10:00 tot 17:00 (weekenddagen op afspraak)
E-mailadres: info@mc-sloten.nl
KvK-nummer: 24173760
BTW-nummer: NL008322934B01


Lidmaatschappen:

 • Stichting Webshop Keurmerk
 • Kiyoh
 • Kiwa NCP
 • Politiekeurmerk Veilig Wonen Erkend bedrijf
 • Google KlantbeoordelingenP

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren ongebruikt, in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 2. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 3. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
  1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  2. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  3. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  4. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen maar niet beperkt tot alle cilinder- en/of oplegsloten, waarbij de consument een of meerdere opties kan selecteren, zoals maar niet beperkt tot een maat, kleur en/of optie;
  4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  11. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  12. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) ten behoeve van consument gebruik te maken van derden.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-          te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-          tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-          altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is ondernemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193
1071 HA Amsterdam

 

Aanvullende voorwaarden Sadel International B.V.

 

Artikel 21 – Privacy

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt en dat vertrouwen belangrijk is, zeker in relatie tot de producten en diensten die wij verkopen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy zeer goed te beschermen.
Om die reden hebben we een speciale pagina op onze website waarop ons privacybeleid uitgebreid is beschreven. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen met welk doel en hoelang we ze bewaren. Zo snap je precies hoe wij werken. Kijk hier voor ons privacybeleid...

 

Artikel 22 – Aanvulling op artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Alle door consument en/of inkoper bestelde artikelen welke tijdens het tot stand komen van de overeenkomst niet vermeld stonden in de online catalogus van ondernemer en maar niet beperkt tot door ondernemer in de orderbevestiging als artikel “diversen” is omschreven, worden speciaal voor consument / inkoper besteld en vallen daarom buiten het herroepingsrecht.
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die wel worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of inkoper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen maar niet beperkt tot alle cilinder- en/of oplegsloten, waarbij de consument een of meerdere opties kan selecteren, zoals maar niet beperkt tot een maat, kleur en/of optie;

 

Artikel 23 – Aanvulling voor bedrijven

 1. Voor alle door ondernemer gedane aanbiedingen gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
  1. Betalen: 100% bij opdracht;
  2. De betaling dient netto te worden voldaan;
  3. Indien in uitzonderlijke omstandigheden wordt afgeweken van lid 1b, geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een betalingstermijn van betalen binnen 8 dagen na factuurdatum. Het bedrag wordt geacht door de ondernemer te zijn ontvangen zodra het is bijgeschreven op een van de bankrekeningen van ondernemer;
  4. Indien op de achtste dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de koper vanaf die dag een rente van 1% per maand, of een gedeelte daarvan, verschuldigd over het onbetaalde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welke laatste geval de wettelijke rente is verschuldigd;
  5. Indien de inkoper ook na het verstrijken van een bij 3e aanmaning gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de inkoper/het bedrijf 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van
   € 45,- en alle gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en advies;
  6. Indien niet wordt voldaan aan de onder lid 1c genoemde termijn, vervallen alle eventuele kortingen maar niet beperkt tot de eventueel overeengekomen betalingskorting en in de aanbieding gedane product- en/of kwantumkorting;
  7. Geleverde goederen blijven het eigendom van ondernemer zolang de koper het factuurbedrag niet heeft betaald; de verkoper heeft dan het recht de goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen;
  8. Bedrijven die een langdurige goede en persoonlijke relatie met ondernemer hebben kunnen in aanmerking komen voor kopen op rekening. Voor alle andere bedrijven is de mogelijkheid om te betalen via Afterpay (Achteraf betalen voor bedrijven);
  9. Voor bedrijven kunnen afwijkende order- en verzendkosten van toepassing zijn. Indien van toepassing zullen deze worden benoemd in de offerte / aanbieding.

 

Artikel 24 – Geldigheid aanbiedingen

 1. Alle door ondernemer aan consument en/of inkoper gedane aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van:
  1. 30 dagen;
  2. Zolang de voorraad strekt;
  3. Zolang het artikel voor de aangeboden prijs op de website van ondernemer wordt getoond.
 2. Alle op de website van ondernemer aangeboden artikelen, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en voorraad bij ondernemer en/of fabrikant.

 

Artikel 25 – Installatiewerkzaamheden

 1. Indien consument of inkoper installatie of montagewerkzaamheden laat uitvoeren door ondernemer, dient er rekening gehouden te worden met de volgende zaken:
  1. Indien er een meerpuntssluitingen gemonteerd wordt, zal bij de betreffende deur alle op de deur gemonteerde artikelen waaronder een tochtstrip of anti-inbraakstrip door de monteur moeten worden verwijderd. Dit verwijderen zal met de grootste zorg door de monteur worden gedaan, maar kan in uitzonderlijke gevallen niet voorkomen dat hierbij de deur, de anti-inbraakstrip of de tochtstrip beschadigd raakt. Ondernemer kan in zulke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor deze beschadigingen;
  2. Alle voorzieningen waaronder maar niet beperkt tot sloten, meerpuntssluitingen en sluitkommen worden zoveel mogelijk gefreesd. Voor het gebruik van de freesmallen kunnen kleine gaatjes in het kozijn achterblijven. Deze gaatjes worden niet door ondernemer hersteld of weggewerkt;
  3. Voor het gebruik van de freesapparatuur zullen eventuele tochtstrippen verwijderd worden. Deze zijn na het verwijderen helaas niet meer terug te plaatsen. Optioneel kunnen door de monteur nieuwe geplaatst worden. Deze werkzaamheden vallen onder meerwerk;
  4. Voor het gebruik van de freesapparatuur moeten eventuele anti-inbraakstrips van de deur verwijderd worden en opnieuw worden gedemonteerd. Deze werkzaamheden zijn inbegrepen in de prijs. Ondanks dat onze monteurs de (de)montagewerkzaamheden met de grootste zorg uitvoeren, kan het toch gebeuren dat er beschadigingen aan de strips ontstaan. De herstelwerkzaamheden aan deze strips zijn niet inbegrepen in deze offerte;
  5. Kaal hout wordt niet behandeld of in de grondverf gezet;
  6. Eventuele herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de werkzaamheden of door het vervangen van oud hang- en sluitwerk zijn niet inbegrepen in de aanbieding van ondernemer tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat dit wel inbegrepen is.
  7. Voor alle aanpassingen aan een deur of raam dient de consument rekening te houden met eventueel herstelwerk. Hiervoor adviseren we een schilder in te schakelen;

 

Artikel 26 – Aansprakelijkheid

 1. Voor zover ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is ondernemer nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot verlies, diefstal, beschadiging of vertraging van een product of geleverde goederen;
 2. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte schade, door consument of inkoper geleden ten gevolge van latente gebreken aan geleverde goederen;
 3. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade ontstaan als gevolg van:
  1. vertraging tijdens transport of verzending van de goederen;
  2. beschadiging tijdens transport of verzending van de goederen;
  3. verlies of diefstal tijdens transport of verzending van de goederen.
 4. Ondernemer is voor alle maar niet beperkt tot in dit artikel genoemde schades hooguit aansprakelijk voor het vergoeden van de in de zending beschadigde, verloren of gestolen goederen;
 5. De onder lid 4 genoemde vergoeding zal ten alle tijden plaatsvinden door het opnieuw leveren van het bestelde product tenzij deze niet meer leverbaar is;
 6. Indien het bestelde product niet meer leverbaar is zal ondernemer in overleg met consument / inkoper zoeken naar een vervangend product en uitsluitend indien geen gelijkwaardig vervangend product leverbaar is overgaan tot uitbetaling van een vergoeding. Deze vergoeding zal nooit hoger zijn dan de waarde die het product had op het moment van verzending, beschadiging, verlies of diefstal.

 

Artikel 27 – Procedure vertraagde en/of vermiste zendingen

Alle vervoerders welke door ondernemer worden ingehuurd, leveren met de hoogste leverbetrouwbaarheid die op dit moment in Nederland beschikbaar is, namelijk 99% van de pakketten wordt binnen 1 dag bij de consument afgeleverd. Ondanks deze hoge leverbetrouwbaarheid kan het toch gebeuren dat een zending vertraagd wordt of even niet zichtbaar is op de track & trace.

Wanneer een zending vertraagd of vermist is, verneemt ondernemer dit graag zo spoedig mogelijk van de consument. Ondernemer neemt dan direct contact op met de vervoerder en dient een hulpverzoek in om te achterhalen waar de zending is. De betreffende vervoerder zal vervolgens een onderzoek starten. Omdat bij het transport de bestelling langs behoorlijk wat schakels gaat in het logistieke netwerk van de vervoerder, vraagt elke vervoerder even geduld om dit onderzoek uit te kunnen voeren. De onderzoeksperiode van de vervoerder kan tussen de 1 en 10 werkdagen duren.
Zodra er een reactie van de vervoerder is ontvangen over de status van het pakket, kan er verder worden gekeken.
In de meeste gevallen wordt een pakket binnen enkele werkdagen (met een kleine vertraging) alsnog bij de consument bezorgd.

Ondernemer verpakt alle pakketten op speciale wijze. Hierdoor wordt gewaarborgd dat een pakket tijdens het vervoer niet geopend wordt. Mocht dit toch wel gebeuren dan is het voor ondernemer heel gemakkelijk te achterhalen of het pakket geopend is geweest.
De exacte wijze van verpakken kan ondernemer om veiligheidsredenen helaas niet in dit artikel beschrijven, maar is uiteraard wel telefonisch op te vragen bij de klantenservice.
Mocht een pakket met enkele dagen vertraging in nette en ongeopende staat bij de consument worden afgeleverd, dan is dit voor ondernemer geen aanleiding om de zending opnieuw te versturen.                       

 

Artikel 28 – Actievoorwaarden actie-, korting- en couponcodes op de webshops/websites van Sadel International B.V.

 1. Definities In dit artikel wordt verstaan onder:
 2. actiecode: de actie-, korting- en/of couponcode welke op de website van ondernemer ingevoerd kan worden tijdens het afrekenproces en op dat moment direct een korting berekent;
 3. actieperiode: De tijd of termijn dat een bepaalde actiecode actief/geldig is;
 4. deelnemer: Consumenten of inkopers die gebruik maken van een actiecode;
 5. webshop: de online winkel van ondernemer waarop de consument artikelen kan kopen en een actiecode kan invoeren;
  1. De actiecode wordt aangeboden door ondernemer;
  2. De actieperiode is per code verschillend. Dit kan per dag/per uur of zelfs per half uur veranderen;
  3. De actiecode is uitsluitend geldig in de webshop van ondernemer;
  4. Aan de actiecode kan worden deelgenomen door alle consumenten;
  5. Aan de actiecode kan uitsluitend worden deelgenomen indien deze is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling;
  6. Achteraf of na het afronden van de bestelling is het niet mogelijk om de actiecode toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen;
  7. De actiecode is niet geldig met terugwerkende kracht;
  8. De actiecode is niet inwisselbaar voor geld;
  9. Ondernemer keert nooit geld uit voor niet gebruikte of onjuist gebruikte actiecodes;
  10. Tijdens de actieperiode gelden diverse aanbiedingen. Deze verschillen per merk, per productcategorie, per dag en/of per uur;
  11. Per actiecode zijn er ook artikelen, productcategorieën en/of merken uitgesloten van deelname. Dit verschilt per actiecode;
  12. Per actiecode kunnen er 1 of meerdere artikelen uitgesloten zijn van deelname;
  13. Per actiecode kunnen er 1 of meerdere klantgroepen uitgesloten zijn van deelname;
  14. Per actiecode kan er een minimaal orderbedrag ingesteld zijn;
  15. Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingspercentages;
  16. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de actiecode eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal geen mededeling worden gedaan;
  17. Deelnemers die misbruik maken van de actiecode kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden, door middel van een factuur;
  18. De actiecodes kunnen een beperking in geldigheid per land hebben;
  19. Op alle actiecode is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
  20. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten;
  21. In de gevallen waarin dit artikel niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ondernemer;
  22. In het geval er een opmerking, vraag of een klacht is over de actiecode dan kan consument contact opnemen met ondernemer;
  23. Door deelname aan de actiecode verklaart de consument akkoord te gaan met de actievoorwaarden in dit artikel.

 

Artikel 29 – Afterpay

 1. Indien de consument als betaalmethode heeft gekozen voor betalen via Afterpay (achteraf betalen), gaat de consument bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden tevens akkoord met de voorwaarden van Afterpay, zoals te lezen op: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
 2. Indien de inkoper als betaalmethode heeft gekozen voor betalen via Afterpay (achteraf betalen voor bedrijven), gaat de inkoper bij het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden tevens akkoord met de voorwaarde B2B van Afterpay, zoals te lezen op: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk
 3. Indien er is gekozen voor Afterpay (achteraf betalen) dan is consument / inkoper zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan Afterpay, ook wanneer er besloten wordt tot herroeping van de bestelling. In alle gevallen kan ondernemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig betalen.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)


Jouw retourzending of omruiling dient te voldoen aan de onderstaande punten:

   • Sadel International B.V. accepteert het retour gestuurde artikel alléén in een originele en niet beschadigde verpakking.
   • Het artikel dient compleet inclusief alle accessoires te worden geretourneerd.
   • De ruiltermijn voor het artikel mits er is voldaan aan de randvoorwaarden is 14 dagen.
   • Algemene verkoopvoorwaarden.


Vul onderstaande gegevens in:

Ordernummer : …………………………………………………………………
Naam : …………………………………………………………………
Telefoon overdag : …………………………………………………………………

Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

Artikelnummer Omschrijving Aantal Prijs Retourreden code*
………………………  ……………………………… …………… ……… ………
………………………  ……………………………… …………… ……… ………
………………………  ……………………………… …………… ……… ………
………………………  ……………………………… …………… ……… ………

*Retourreden code:

10 Maat is niet goed  14 Artikel is beschadigd
11 Meerdere maten besteld i.v.m. maatkeuze 15 Overige reden
12 Verkeerd artikel ontvangen 16 Artikel te laat ontvangen
13 Artikel voldoet niet aan de verwachting 17 Artikel kleur voldoet niet aan de verwachting

Omruilen / Retourneren *.


Besteld op /ontvangen op*: …………………………

Gegevens consument:

Naam : …………………………
Adres : …………………………
Postcode : …………………………
Woonplaats : …………………………
Telefoonnummer : …………………………
E-mailadres : …………………………

Bij een omruiling wordt de zending beoordeeld en wanneer je hebt voldaan aan de voorwaarden wordt er in 3 werkdagen een nieuw exemplaar verstuurd naar het bezorgadres.

Bij een retourontvangst wordt de zending beoordeeld en wanneer je hebt voldaan aan de voorwaarden wordt het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk teruggestort op jouw rekening. Breng het artikel goed verpakt naar het postkantoor en stuur het pakket, met daarbij ingesloten dit formulier, naar het volgende adres:

Aan:
Sadel International B.V.
o.v.v. Ordernummer: ..........
Berkelse Poort 89
2651 JX Berkel en Rodenrijs
info@sadel.nl

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.